به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (Feb/2018 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا 64.51 62.19 62.44 -
مدیترانه 63.74 61.34 61.59 58.59
فوب سیدی کریر 65.44 63.04 63.29 -
آفریقای جنوبی 64.34 62.04 62.29 -
آسیا 64.69 62.39 62.64 57.84