بشکه / دلار
نفت خام شمال غرب اروپا مدیترانه آفریقای جنوبی آسیا
مقیاس قیمت (فوب خارگ) (فوب خارگ) (فوب خارگ) مقیاس قیمت (فوب خارگ)
سبک ایران Ice Bwave -0.75 -1.10 -0.75 میانگین
(عمان ، دبی)
1.75
سنگین ایران -2.50 -3.10 -2.50 -0.70
فروزان -2.20 -2.85 -2.20 -0.50
پارس - - - -1.80
سروش - - - -2.85
بدون در نظر گرفتن تعدیل هزینه حمل *