مشخصات پایانه های صادراتی فرآورده های نفتی

نام پایانه
اسکله ها

 • DWT MIN (MT)
 • DWT MAX (MT)
 • L.O.A MIN (M)
 • L.O.A MAX (M)
 • Max Arrival Draft (M)
 • Max Departure Draft (M)

لاوان
اسکله1
اسکله2

 • N.A
  N.A
 • 150000
  45000
 • 168
  168
 • N.A
  259
 • N.A
  N.A
 • 18.3
  10.36

ماهشهر
اسکله1
اسکله2
اسکله3

 • 10000
  10000
  10000
 • 90000
  90000
  50000
 • 110
  110
  110
 • 248
  248
  220
 • 8
  8
  7
 • 13.00
  12.80
  10.00

عسلویه
اسکله1
اسکله2
اسکله3

 • N.A
  N.A
  N.A
 • 300000
  320000
  350000
 • 150
  150
  150
 • 324
  347
  346
 • 8.2
  10
  10.9
 • 20.4
  19.4
  22.9

بندر عباس
اسکله1
اسکله2
اسکله3

 • 1000
  1000
  1000
 • 50000
  50000
  40000
 • 70
  70
  60
 • 220
  220
  185
 • 11.20
  11.20
  10.20
 • 11.50
  11.50
  11.50