بخش فروش داخلی - مدیریت امور بین الملل


  • بازاریابی و عملیات صادرات نفت خام
  • بازاریابی و عملیات صادرات فرآورده های نفتی
  • بازاریابی و عملیات گاز
  • تحقیقات و برنامه ریزی
  • توسعه تجارت
  • امور دعاوی
  • امور مالی
  • امور اداری و تشریفات