فروش داخلی - مدیریت امور بین الملل


آمار

ردیف محصول تاریخ عرضه حجم عرضه قیمت پایه(ریال) اطلاعیه عرضه حجم معامله (تن) متوسط نرخ معامله(تن/ریال)
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---

  • بازاریابی و عملیات صادرات نفت خام
  • بازاریابی و عملیات صادرات فرآورده های نفتی
  • بازاریابی و عملیات گاز
  • تحقیقات و برنامه ریزی
  • توسعه تجارت
  • امور دعاوی
  • امور مالی
  • امور اداری و تشریفات