مشخصات پایانه های صادراتی نفت خام


  پایانه خارگ    اسکله تی

اسکله ها

 • DWT MIN (MT)
 • DWT MAX (MT)
 • L.O.A MIN (M)
 • L.O.A MAX (M)
 • Max Arrival Draft (M)
 • Max Departure Draft (M)

اسکله3
اسکله5

 • 100000
  100000
 • 317000
  317000
 • N.A
  N.A
 • 336
  336
 • N.A
  N.A
 • 20.4
  20.7

اسکله6
اسکله7

 • 60000
  100000
 • 100000
  175000
 • N.A
  N.A
 • 250
  275
 • N.A
  N.A
 • 16
  17.1

* اسکله9
* اسکله 10

 • 100000
  25000
 • 175000
  60000
 • N.A
  N.A
 • 275
  190
 • N.A
  N.A
 • 16.5
  14
* اسکله های 9 و 10 خارج از سرویس هستند

  پایانه خارگ    اسکله آذرپاد

اسکله ها

 • DWT MIN (MT)
 • DWT MAX (MT)
 • L.O.A MIN (M)
 • L.O.A MAX (M)
 • Max Arrival Draft (M)
 • Max Departure Draft (M)

اسکله11

 • 200000
 • 500000
 • N.A
 • 450
 • N.A
 • 30

اسکله12

 • 200000
 • 300000
 • N.A
 • 380
 • N.A
 • 27.5

اسکله15

 • 200000
 • 500000
 • N.A
 • 450
 • N.A
 • 30

  سایر پایانه ها

نام پایانه
اسکله ها

 • DWT MIN (MT)
 • DWT MAX (MT)
 • L.O.A MIN (M)
 • L.O.A MAX (M)
 • Max Arrival Draft (M)
 • Max Departure Draft (M)

لاوان
SBM

 • N.A
 • 300000
 • 240
 • N.A
 • N.A
 • N.A

سیری
Sirri

 • N.A
 • 330000
 • 170
 • 330
 • N.A
 • N.A

بهرگان
SBM

 • N.A
 • 250000
 • 247
 • N.A
 • N.A
 • 15

نام پایانه
اسکله ها

 • DWT MIN (MT)
 • DWT MAX (MT)
 • L.O.A MIN (M)
 • L.O.A MAX (M)
 • Max Arrival Draft (M)
 • Max Departure Draft (M)

خلیج فارس
FSU

 • N.A
 • 330000
 • N.A
 • N.A
 • N.A
 • N.A

کورش
FPSO

 • N.A
 • 150000
 • N.A
 • N.A
 • N.A
 • N.A